หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิได้

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 3 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
วิธีการเตรียมและนำเข้าข้อมูล (Google Sheet)
ปุ่มต่างๆ ในหน้า Interface  ของ Google Data Studio
ความหมายของ Chart 
การนำข้อมูลใส่ใน Chart ที่เลือก เพื่อให้แสดผลออกมาตรงตามความต้องการ
การตกแต่งรายงานให้สวยงาม
การตั้งค่าการแชร์รายงาน
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร:
ธีรยุทธ บาลชน 
เยาวพร ศานติวิวัฒน์


สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail