หมวดหมู่วิชา: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน, ดิจิตอลอาร์ต, การออกแบบสิ่่งพิมพ์

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการเข้าใช้งาน PowerPoint ทั้งจาก Office 365 และ ดาวน์โหลดที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ใน PC
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ของ PowerPoint
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะการทำ Presentation จาก PowerPoint และท ารายงาน และน าเสนอผลงานรู้เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคอย่างมืออาชีพ

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
การเข้าใช้งาน PPT ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
รู้จักกับหมวดหมู่ของ Template สำเร็จรูป, การออกแบบโปสเตอร์, การทำ Infographic แบบง่าย,  การทำแบนเนอร์
กฎเหล็กการออกแบบ Infographic ให้สวยอย่างมืออาชีพ 
การจัดการ Slide ทำรายงานข้อมูลเชิงสถิติด้วยตาราง และกราฟ 
การนำไปใช้งาน Download, Save, Print
ประโยชน์ในการนำไปใช้ และการประยุกต์ใช้ 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

แบบทดสอบ PowerPoint

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศส่งให้ทาง E-mail และ หากประสงค์จะรับหน่วยกิจกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับหน่วยกิจกรรมที่ห้องสมุดจะจัดส่งให้ ผ่านทาง E-mail

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร:
ละออ ข้อยุ่น
สิริพร ทิวะสิงห์

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail