หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

รายละเอียด :

วัตถุประสงค์ 

  1. เรียกใช้ Google Form Application ได้ 
  2. สร้างแบบประเมิน แบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆจาก Google Form ได้
  3. แชร์ฟอร์มให้กลุ่มเป้าหมายได้ 
  4. ดูผลการตอบกลับและนำผลไปใช้งาน

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
15 นาทีขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
การเริ่มต้นใช้งาน 
การสร้างฟอร์มแบบต่างๆ 
การสร้างคำเฉลย 
การแชร์ลิงก์แบบ Form ที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ 
การเชื่อมโยง Form กับ GG Classroom 
การตรวจ และจัดการคะเแนน 
การประยุกต์ใช้ 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
5 นาทีทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร: สิริพร ทิวะสิงห์ 

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail