สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบน้ำใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้นำสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด พร้อมเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ … Read more

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ” KKU library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ … Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดขอต้อนรับอาจารย์ แะนักศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 44 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR … Read more

ชื่นชมยินดีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆของสำนักหอสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมดอกคูน … Read more

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Christopher Mow จาก Stanford University, USA พร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ในฐานะ Learning … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและแนะนำการสืบค้นข้อมูลสื่อออนไลน์ และการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและแนะนำการสืบค้นข้อมูลสื่อออนไลน์ และการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนำชมการดำเนินงานของรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 2 … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)