ชื่นชมยินดีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆของสำนักหอสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมดอกคูน … Read more

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Christopher Mow จาก Stanford University, USA พร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ในฐานะ Learning … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและแนะนำการสืบค้นข้อมูลสื่อออนไลน์ และการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและแนะนำการสืบค้นข้อมูลสื่อออนไลน์ และการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสำนักหอสมุด ให้แก่คณะนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ และนักศึกษาชั้นปีที่ … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนำชมการดำเนินงานของรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 2 … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

สำนักหอสมุดเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

หอสมุด มข. : ผู้นำด้าน Metaverse for Learning

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Metaverse and future of learning ในการประชุมห้องสมุดเครือข่าย 5 วิทยาเขต … Read more

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Best Place to Work เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน 2565

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Best Place to Work เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Best Place to Work เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมี นางเยาวภา … Read more

สำนักหอสมุดจัดอบรมกลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมายผ่าน Zoom

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดจัดการอบรมทางด้านมาตรญานและกฏหมายสำหรับบุคลากรหอสมุด เรื่อง กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฏหมายวิทยากร โดยคุณอัมพวรรณ พุกดา นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฏหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยมี ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ … Read more