ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการประกวดผลงานการสร้างและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ Data Visualization

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนายศุภวัฒน์ เวียงนนท์ น.ส.ศิริลักษณ์ เกษามูล และ น.ส.กมลวรรณ จันทวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก iSchool KKU เข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการประกวดผลงานการสร้างและนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบภาพ (Data Visualization) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การอบรมและประกวดครั้งนี้จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น