สำนักหอสมุดจัดสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2567 และศึกษาดูงานหน่วยงานการบริหารจัดการที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 25 คน

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว ณ สวนนงนุช จ.ปราจีนบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ศึกษาศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง การบรรยาย “Green Business: การอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และระดมสมองเพื่อการบูรณาการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศและทีมงาน ณ ครัวมั่งมี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดการตระหนักรู้ถึงการจัดการห้องสมุดในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมโดยนำหลักการและวิธีคิดที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น จากการศึกษาดูงาน เกิดการบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน