สำนักหอสมุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “แนะนำการใช้เครื่องมือ Generative AI และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย” ให้กับคณะเทคโนโลยี มข.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “แนะนำการใช้เครื่องมือ Generative AI และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย” ณ ห้อง Meeting Room 5 ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ Multi Mentoring System (MMS6) โดยมีอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน การบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ Generative Ai และชุดคำสั่งสำหรับนักวิจัย ได้แก่ 1) พื้นฐานของ Generative AI 2) การใช้ Generative AI เพื่อช่วยกระบวนการทำวิจัย 3) การใช้ Generative AI เพื่อช่วยการตีพิมพ์ 4) นโยบายของวารสารต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ AI และ 5) ข้อพึงตระหนักในการใช้ AI ภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นว่า ขอบคุณวิทยากรสำหรับ prompt ดีๆ ช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในงานวิจัยให้งานสมบูรณ์มากขึ้น และนี้คือส่งที่ตามหา ขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้คำแนะนำที่คาดไม่ถึง ช่วยในการปรับปรุงบทความ หรือ Review บทความได้ดีมากๆค่ะ

ขอขอบคุณภาพจาก: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น