สำนักหอสมุด มข. ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการข้อร้องเรียน และรับฟังเสียงผู้ใช้บริการให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศชำนาญการ ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการข้อร้องเรียน และรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ ให้แก่คณะผู้บริหารนำโดย ดร.องอาจ เทียบเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านระบบออนไลน์ Zoom มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าใจกระบวนการรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ ตลอดขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดำเนินการจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเพื่อให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถนำไปใช้ประโยชร์ต่อไปในอนาคตได้ สามารถติดตามอ่านสไลด์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่: https://kku.world/rw08l