สำนักหอสมุด มข. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้กิจกรรม: สร้างความสุขและความผูกพัน) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน