สำนักหอสมุด มข. เข้ารับมอบชุดการเสริมทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทย ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างทักษะภาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Eng Lab For Film และรับมอบชุดการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริง ซึ่งจะได้ให้บริการเพื่อการเรียนรู้ ณ สำนักหอสมุด ต่อไป การจัดงานครั้งนี้จัดโดย หน่วยบริหารและพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และสำนักงานสภานโยบายการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น หัวหน้าโครงการ