สำนักหอสมุด มข. เข้าร่วมปลูกป่าในโครงการร่วมใจปลูกป่า พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ KKU Net Zero

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 สำนักหอสมุด มข. เข้าร่วมปลูกป่าในโครงการร่วมใจปลูกป่า พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ KKU Net Zero นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทีมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว KKU Green Library ร่วมปลูกต้นไม้ ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น