บริการ KKU Maker Space

เกี่ยวกับบริการ: KKU Maker Space เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนยุคใหม่  เปิดให้บริการที่ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ … Read more

รับบริจาคหนังสือ (KKU Book Donation)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ ในกรณีสิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด จะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า ระเบียบการบริจาค  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป   วิธีการขอใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อเพื่อบริจาคหนังสือได้ … Read more

บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด (Borrowing Rules and Overdue Fines)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมคืนหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (Device) ต่างๆ ทั้งหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ 14 แห่ง สิทธิ์การใช้บริการ: วิธีการขอใช้บริการ: การติดต่อ: โทร: 097-9322557 e-mail: library.inbox@kku.ac.th สิทธิการยืม อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1321/2564) … Read more

Volunteer

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการสำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั้งในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ อาทิ งานเก็บหนังสือขึ้นชั้น งานจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร และช่วยปฏิบัติงาน/กิจกรรมอื่นๆ ของห้องสมุด เช่น … Read more

Global Exam

เกี่ยวกับบริการ: โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา ได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และจีน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ได้ทุกที่ไม่จำกัดเวลาและสถาน สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. การเข้าใช้งานโปรแกรม (Global Exam) ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์การใช้งานได้ 2 … Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ:

การยืมต่อ (Renew)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการยืมต่อ (Renew) ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาประเภทโน้ตบุ๊ค สามารถยืมต่อได้ 24 ชั่วโมง สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ: ไปที่ URL: http://opac.kku.ac.th/Member/Login.aspx กรอก Usernameและ … Read more

KKUL Hot News

สรุปข่าวเด่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

แหล่งข้อมูลจดหมายเหตุ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในหลวงกับ มข. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรในภูมิภาคอีสานมายาวนาน ทรงเสด็จมาทางรถไฟเพื่อเยี่ยมประชาชนภาคอีสานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ และในปีพ.ศ.๒๕๑๐ ได้เสด็จมาประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เพราะทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาภาคอีสานให้มีความเจริญก้าวหน้า ๓๐ ครั้งของการเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๑ สำนักหอสมุดได้ทำการรวบรวมจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดจึงได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จ … Read more