Campus Delivery Service(CDS)

เกี่ยวกับบริการ: เป็นบริการพิเศษเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เท่านั้น เนื่องจากห้องสมุดปิดพื้นที่บริการนั่งอ่าน แต่ยังคงเปิดให้บริการยืมคืนหนังสือแบบชั้นปิดภายในสำนักหอสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกประเภทยืมได้ วิธีการขอใช้บริการ:  ขั้นตอนการยืมหนังสือได้แบบชั้นปิด … Read more

KKUL School Course

เกี่ยวกับบริการ:  เปิดรับการฝึกนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั่วไปและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ สิทธิ์การเข้าใช้บริการ: เปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ ผู้ประสานงานการฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ภายใน: 42613E-mail: yaosir@kku.ac.th

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-borrowing machine)

เกี่ยวกับบริการ: สำนักหอสมุด จัดให้มีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ สำหรับให้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องยืมผ่านเจ้าหน้าที่ และไม่ต้องรอคิว ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วด้วยหน้าจอการใช้งานแบบสัมผัส ( Touch Screen ) ที่แนะนำขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการใช้บริการ มีใบบันทึกรายการ ( Slip Printer ) พิมพ์รายการไว้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน  สิทธิ์การใช้บริการ: … Read more

KKUL Device

 สำนักหอสมุดได้จัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่สารสนเทศประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย: Group study room service และ ห้อง Mini Production House

เกี่ยวกับบริการ:  ภายในอาคารสำนักหอสมุด มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ โดยแบ่งออกเป็น  สิทธิ์การใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิธีการขอใช้บริการ:   เงื่อนไขในการใช้บริการ  การติดต่อ: โทร: … Read more

Google Jamboard

เกี่ยวกับบริการ: Jamboard คือจอแสดงผลอัจฉริยะซึ่งจะดึงรูปภาพจากการค้นหาใน Google ได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง วางรูปภาพ เพิ่มโน้ต และดึงเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง หรือจะดึงงานจาก Google เอกสาร ชีต และสไลด์ อีกทั้งยังบันทึกงานในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและการจดจำรูปร่าง ผู้ใช้จะวาดเขียนด้วยสไตลัส แต่ลบได้ด้วยนิ้วมือแบบเดียวกับไวท์บอร์ด Jamboard รองรับการเข้าถึงได้ 16 … Read more

Computer for access Internet and searching OPAC

เกี่ยวกับบริการ:  สำนักหอสมุด มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และใช้งานต่าง ๆ เครื่อง All-in-one HP Pavilion จำนวน 23 เครื่อง ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 5 … Read more

Membership

การสมัครสมาชิกแบบยืมได้ การสมัครสมาชิกสบทบชั่วคราว (Walk in) สมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้บัตรประชาชน การติดต่อ: โทร: 097-9322557 e-mail: library.inbox@kku.ac.th ยกเว้น  นักเรียน และนักบวช ไม่เรียกเก็บค่าเข้าใช้สำนักหอสมุด 

อบรมออนไลน์ ep.4 ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปี 2 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน … Read more