ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด