ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มาตรการ / สื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการการให้บริการสำนักหอสมุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  (16 เม.ย.64) มาตรการป้องกันความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 370/2563 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ … Read more