ประกาศ/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มาตรการ / สื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการการให้บริการสำนักหอสมุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  (16 เม.ย.64) มาตรการป้องกันความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 370/2563 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2563 (COVID-19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563  เรื่อง มาตรการการให้บริการสำนักหอสมุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการ ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (19 มี.ค.63) ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2563  เรื่อง มาตรการการให้บริการสำนักหอสมุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการ ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (19 มี.ค.63) ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2563  … Read more