การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การติดตั้ง Zotero ดูวิดีโอ เริ่มต้นการใช้งาน Zotero ดูวิดีโอ การจัดการบรรณานุกรม ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว สุพิน อุดมผล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด … Read more

การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ แบบทดสอบหลังเรียน: หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ แบบทดสอบหลังเรียน Watch Video Scopus ดูวิดีโอ การ Compare sources ดูวิดีโอ Elsevier … Read more

ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)

ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill) แบบทดสอบหลังเรียน: หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ แบบทดสอบหลังเรียน Watch Video วิธีสืบค้นแบบไล่เรียง browser search ดูวิดีโอ การสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีน how … Read more

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Mendeley ดูวิดีโอ การติดตั้ง Mendeley web importer ดูวิดีโอ การใช้งานโปรแกรม Mendeley ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว ณัฐอร … Read more

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin) แบบทดสอบหลังเรียน: หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ แบบทดสอบหลังเรียน Watch Video ทำไมต้องตรวจความซ้ำซ้อนของผลงาน ดูวิดีโอ … Read more

การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing)

การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing) ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การตรวจสอบจากฐานข้อมูลตามเกณฑ์ของหน่วยงาน ดูวิดีโอ ฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบวารสารระดับชาติและนานาชาติ ดูวิดีโอ หลังพิจารณาวารสารที่จะส่งตีพิมพ์ ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นาง ยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล ดูวิดีโอ การสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล WOS ดูวิดีโอ การตรวจสอบค่า Quartile/Impact factor ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว … Read more