การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การติดตั้ง Zotero ดูวิดีโอ เริ่มต้นการใช้งาน Zotero ดูวิดีโอ การจัดการบรรณานุกรม ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว สุพิน อุดมผล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด … Read more

การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video Scopus ดูวิดีโอ การ Compare sources ดูวิดีโอ Elsevier journal finder ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว เมธยา … Read more

เทคนิคและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยใช้ TCI & Thai Jouran Finder

เทคนิคและการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยใช้ TCI & Thai Jouran Finder ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 13 หลักสูตร ดูวิดีโอ เกณฑ์การตีพิมพ์ของบัณฑิตศึกษา มข. ดูวิดีโอ เกณฑ์การตีพิมพ์ของอาจารย์ ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร … Read more

ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)

ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill) ปัญหาการเงินแก้ได้! เริ่มต้นที่การวางแผน  วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตดีมีความสุข ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video วิธีสืบค้นแบบไล่เรียง browser search ดูวิดีโอ การสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีน how to search boolean … Read more

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Mendeley ดูวิดีโอ การติดตั้ง Mendeley web importer ดูวิดีโอ การใช้งานโปรแกรม Mendeley ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว ณัฐอร … Read more

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin) ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video ทำไมต้องตรวจความซ้ำซ้อนของผลงาน ดูวิดีโอ การขอ Class ID ดูวิดีโอ สาธิตการใช้งานโปรแกรม Turnitin ดูวิดีโอ … Read more

การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing)

การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing) ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video การตรวจสอบจากฐานข้อมูลตามเกณฑ์ของหน่วยงาน ดูวิดีโอ ฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบวารสารระดับชาติและนานาชาติ ดูวิดีโอ หลังพิจารณาวารสารที่จะส่งตีพิมพ์ ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นาง ยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล ดูวิดีโอ การสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล WOS ดูวิดีโอ การตรวจสอบค่า Quartile/Impact factor ดูวิดีโอ อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker นางสาว … Read more