การใช้ Web of Sciences ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล

การสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล WOS

การตรวจสอบค่า Quartile/Impact factor

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นางสาว เมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาง ยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาว สุพิน อุดมผล

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น