การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing)

การตรวจสอบจากฐานข้อมูลตามเกณฑ์ของหน่วยงาน

ฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบวารสารระดับชาติและนานาชาติ

หลังพิจารณาวารสารที่จะส่งตีพิมพ์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

นาง ยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น