ภารกิจพิชิตเพชฌฆาต

ภารกิจพิชิตเพชฌฆาต Author วิศปัตย์ ชัยช่วย Published ขอนแก่น : สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2560 Detail 99 หน้า : ภาพประกอบ Subject สาธารณสุข —ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตับ —มะเร็ง ท่อน้ำดี —มะเร็ง Added … Read more

คู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถอดบทเรียนจากโครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

คู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถอดบทเรียนจากโครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ Author สรญา แก้วพิทูลย์ Published นครราชสีมา : หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail ก-ง, 126 หน้า : … Read more

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี / Published กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2554 Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 Detail 137 หน้า : ภาพประกอบ + 1 คอมแพ็กต์ดิสก์ Link Fulltext … Read more

มะเร็งตับและท่อน้ำดี = Liver and bile duct cancer

มะเร็งตับและท่อน้ำดี = Liver and bile duct cancer / Author รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ Published กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 Edition พิมพ์ครั้งที่ … Read more

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี Published กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2559 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail 155 หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น Subject … Read more

การพัฒนา KKU-CCA array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี = Development of KKU-CCA Array for application with Cholangiocarcinoma

การพัฒนา KKU-CCA array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี = Development of KKU-CCA Array for application with Cholangiocarcinoma / Author ชัยศิริ วงศ์คำ Published ขอนแก่น : … Read more

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (Cholangiocarcinoma in Thailand)

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย = Cholangiocarcinoma in Thailand / Published ขอนแก่น : สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail 262 หน้า : ภาพประกอบ … Read more