ภารกิจพิชิตเพชฌฆาต

ภารกิจพิชิตเพชฌฆาต Author วิศปัตย์ ชัยช่วย Published ขอนแก่น : สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2560 Detail 99 หน้า : ภาพประกอบ Subject สาธารณสุข —ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตับ —มะเร็ง ท่อน้ำดี —มะเร็ง Added Author สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ISBN 9786164380929 Series ชุดการถอดความรู้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

คู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถอดบทเรียนจากโครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

คู่มือโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถอดบทเรียนจากโครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ Author สรญา แก้วพิทูลย์ Published นครราชสีมา : หน่วยวิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail ก-ง, 126 หน้า : ภาพประกอบ Subject ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การตรวจหา พยาธิใบไม้ตับ —การตรวจหา มะเร็งท่อน้ำดี —การตรวจหา โรคพยาธิใบไม้ตับ —การตรวจหา Added Author มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาแพทยศาสตร์. หน่วยวิจัยโรคปรสิต ISBN 9789745337169

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี / Published กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2554 Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 Detail 137 หน้า : ภาพประกอบ + 1 คอมแพ็กต์ดิสก์ Link Fulltext Subject ตับ, เนื้องอก —การรักษา —มาตรฐาน ตับ —มะเร็ง —การรักษา —มาตรฐาน ท่อน้ำดี, เนื้องอก —การรักษา —มาตรฐาน ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การรักษา —มาตรฐาน Added Author อาคม ชัยวีระวัฒนะ, บรรณาธิการ ISBN 9786161106348 General Note บรรณาธิการ: อาคม ชัยวีระวัฒนะ, อนันต์ กรลักษณ์, เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน, ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

มะเร็งตับและท่อน้ำดี = Liver and bile duct cancer

มะเร็งตับและท่อน้ำดี = Liver and bile duct cancer / Author รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ Published กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail 290 หน้า : ภาพประกอบ Subject ตับ —มะเร็ง[+]ท่อน้ำดี —มะเร็ง[+]Health Sciences Branch Added Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ISBN 9786164073111

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี Published กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2559 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail 155 หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น Subject ตับ —มะเร็ง —การรักษา[+]ตับ —มะเร็ง —การวินิจฉัย[+]ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การรักษา[+]ท่อน้ำดี —มะเร็ง —การวินิจฉัย[+]Health Sciences Branch Added Author ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์, บรรณาธิการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ISBN 9786161130848

การพัฒนา KKU-CCA array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี = Development of KKU-CCA Array for application with Cholangiocarcinoma

การพัฒนา KKU-CCA array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี = Development of KKU-CCA Array for application with Cholangiocarcinoma / Author ชัยศิริ วงศ์คำ Published ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , [2552] Detail 24 แผ่น : ภาพประกอบ Subject ท่อน้ำดี —มะเร็ง —วิจัย[+] Added Author กนกวรรณ อิ่มถวิล กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ชวลิต ไพโรจน์กุล ณรงค์ ขันตีแก้ว รัฐพล ไกรกลาง โสพิศ วงศ์คำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (Cholangiocarcinoma in Thailand)

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย = Cholangiocarcinoma in Thailand / Published ขอนแก่น : สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 Detail 262 หน้า : ภาพประกอบ Subject ท่อน้ำดี —มะเร็ง Added Author ณรงค์ ขันตีแก้ว, บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ISBN 9786165652599