มะเร็งตับและท่อน้ำดี = Liver and bile duct cancer


มะเร็งตับและท่อน้ำดี = Liver and bile duct cancer /
Authorรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
Publishedกรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detail290 หน้า : ภาพประกอบ
Subjectตับ —มะเร็ง[+]
ท่อน้ำดี —มะเร็ง[+]
Health Sciences Branch
Added Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ISBN9786164073111