การพัฒนา KKU-CCA array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี = Development of KKU-CCA Array for application with Cholangiocarcinoma


การพัฒนา KKU-CCA array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี = Development of KKU-CCA Array for application with Cholangiocarcinoma /
Authorชัยศิริ วงศ์คำ
Publishedขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , [2552]
Detail24 แผ่น : ภาพประกอบ
Subjectท่อน้ำดี —มะเร็ง —วิจัย[+]
Added Authorกนกวรรณ อิ่มถวิล
กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
ชวลิต ไพโรจน์กุล
ณรงค์ ขันตีแก้ว
รัฐพล ไกรกลาง
โสพิศ วงศ์คำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี