RLL06 การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์  สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม แนวทางการเลือกวารสาร   คู่มือ/แหล่งตรวจสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกวารสาร  การพิจารณาเลือกวารสารจากคำสำคัญของงานวิจัย  วารสารไทยที่ถูกทำIndex ในฐานข้อมูลนานาชาติ การตรวจสอบค่าดัชนีผลการทบการอ้างอิง (Journal Impact Factor) และ Quartile  ข้อควรระวังในการตีพิมพ์ในวารสาร Open Access (OA)  ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยากร: นางยุวดี เพชระ   นางเยาวพร  ศานติวิวัฒน์ สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง … Read more

RLL07 การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์โดยใช้ Thai Journal Finder และฐานข้อมูล TCI (Thai Citation Index)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม -ประกาศที่เกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับอาจารย์และนักศึกษา – ข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล Thai Journal Finder สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ -วิธีการค้นหาวารสารในฐานข้อมูล Thai Journal Finder ได้แก่ 1.) การค้นหาโดยใช้คำค้น  2.) การค้นหาโดยใช้หัวเรื่องหรือสาขาวิชา 3.) การกรองผลลัพธ์ – ข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Index) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ – วิธีการค้นหาวารสารในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Index) 1.) การค้นหาโดยใช้ชื่อวารสาร 2.) การค้นหาโดยใช้คำค้น  – การเปรียบเทียบการค้นหาระหว่าง Thai Journal … Read more

RLL05 การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วย โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษานานาชาติ (How to avoid plagiarism by Turnitin for International Student)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้สำเร็จ  ทราบขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง  มีทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบผลงานได้ด้วยตัวเอง  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร (บรรยายเป็นนภาษาอังกฤษ) เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม  การสร้างบัญชีผู้ใช้ (Create Account) การส่งรายงานเข้าตรวจ (Submit Paper)   การเรียกดูรายงานต้นฉบับ (Viewing Originality Report)  การขอ Class ID (Request Turnitin for Students)  ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป วิทยากร: ศิวะนัท ศรีสุนทร  ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google … Read more

RLL04 การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin) (Inter.)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้สำเร็จ  ทราบขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง  มีทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบผลงานได้ด้วยตัวเอง  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม  การสร้างบัญชีผู้ใช้ (Create Account) การส่งรายงานเข้าตรวจ (Submit Paper)   การเรียกดูรายงานต้นฉบับ (Viewing Originality Report)  การขอ Class ID (Request Turnitin for Students)  ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ ทำแบบประเมิน กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป วิทยากร: ยศยาดา  สิทธิวงษ์  สิริพร  ทิวะสิงห์ สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet … Read more

 RLL03 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ติดตั้งโปรแกรมและ plugin ที่เกี่ยวข้อง และใช้งาน Zotero สร้าง Collection สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้น สืบค้น รวบรวมผลการสืบค้น และจัดเก็บเข้าใน Zotero  จัดทำรายการอ้างอิงทั้งในเนื้อหา และท้ายเรื่องในผลงานวิชาการ  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร   เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม การติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Desktop และ plug in Word  การสร้าง Folder สำหรับเก็บข้อมูลสืบค้นของตัวเองในเครื่อง วิธีรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล  การสร้างกลุ่มหมวดหมู่หรือหัวข้อเรื่อง (Collection)  การนำข้อมูลเข้าสู่ Zotero   การสืบค้น และนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์    การนำข้อมูลเข้าด้วยตนเอง (Add Entry Manually)     วิธีสร้างรายการอ้างอิงใน Microsoft Word  … Read more

RLL02 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley Desktop

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  เพื่อลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม รวมถึง plugin ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งาน Mendeley Desktop ได้ เพื่อสร้าง Folder สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายการบรรณานุกรม เพื่อนำเข้าข้อมูลรายการบรรณานุกรม จากฐานข้อมูลออนไลน์ และจากไฟล์ที่บันทึกไว้แล้วจัดเก็บใน Mendeley Desktop  เพื่อจัดทำรายการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายเรื่องในผลงานวิชาการ เพื่อเลือกและแก้ไขรูปแบบการอ้างอิงให้ตรงกับที่ต้องการได้ เพื่อบันทึกไฟล์สำหรับส่งงาน และสำหรับแก้ไขในครั้งต่อไป รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม อธิบายภาพรวมของโปรแกรม Mendeley การลงทะเบียนเพื้่อเข้าใช้งาน Mendeley  ติดตั้งโปรแกรม Mendeley desktop ติดตั้ง Web Importer บน Chrome  ติดตั้ง MS Word Plugin  เรียนรู้การใช้งาน Mendeley Desktop การสร้าง … Read more

RLL01 ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต  วัตถุประสงค์  เพื่อทราบถึงเครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการวิจัย  เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างคำค้น สามารถใช้เครื่องมือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักเงื่อนไขและรูปแบบในการค้นหาที่ถูกต้อง สามารถสร้าง search term เพื่อการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง ประหยัดเวลา  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการได้ รูปแบบการสอน : การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์    เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม เทคนิคการสร้างคำค้น Keyword การใช้ Boolean Operators & Truncation และ การสร้าง search Terms  แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศ แนะนำเครื่องมือค้นหาเฉพาะสาขา การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา (ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี/ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) แนะนำเครื่องมือ OPAC และ One Search และการเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบการยืม-คืน, การจอง, ค่าปรับ และรายละเอียดอื่นๆ การสืบค้นข้อมูลด้วย OPAC และ One Search การกรองผลการสืบค้น  สรุปเนื้อหาการสอน ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ … Read more