RLL06 การพิจารณาการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Academic Publishing)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์  สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม แนวทางการเลือกวารสาร   คู่มือ/แหล่งตรวจสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกวารสาร  การพิจารณาเลือกวารสารจากคำสำคัญของงานวิจัย  … Read more

RLL07 การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์โดยใช้ Thai Journal Finder และฐานข้อมูล TCI (Thai Citation Index)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม -ประกาศที่เกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับอาจารย์และนักศึกษา – ข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล Thai … Read more

RLL05 การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วย โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษานานาชาติ (How to avoid plagiarism by Turnitin for International Student)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้สำเร็จ  ทราบขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง  มีทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบผลงานได้ด้วยตัวเอง  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร (บรรยายเป็นนภาษาอังกฤษ) เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม  การสร้างบัญชีผู้ใช้ … Read more

RLL04 การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin) (Inter.)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้สำเร็จ  ทราบขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง  มีทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบผลงานได้ด้วยตัวเอง  รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม  การสร้างบัญชีผู้ใช้ (Create … Read more

 RLL03 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  ติดตั้งโปรแกรมและ plugin ที่เกี่ยวข้อง และใช้งาน Zotero สร้าง Collection สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้น สืบค้น รวบรวมผลการสืบค้น และจัดเก็บเข้าใน Zotero  จัดทำรายการอ้างอิงทั้งในเนื้อหา และท้ายเรื่องในผลงานวิชาการ  รูปแบบการสอน : … Read more

RLL02 การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley Desktop

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์  เพื่อลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม รวมถึง plugin ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งาน Mendeley Desktop ได้ เพื่อสร้าง Folder สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายการบรรณานุกรม เพื่อนำเข้าข้อมูลรายการบรรณานุกรม จากฐานข้อมูลออนไลน์ และจากไฟล์ที่บันทึกไว้แล้วจัดเก็บใน Mendeley … Read more

RLL01 ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)

หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต  วัตถุประสงค์  เพื่อทราบถึงเครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการวิจัย  เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างคำค้น สามารถใช้เครื่องมือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักเงื่อนไขและรูปแบบในการค้นหาที่ถูกต้อง สามารถสร้าง search term เพื่อการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง ประหยัดเวลา  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการได้ รูปแบบการสอน : การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์    เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 2 … Read more