หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ 

  1. ติดตั้งโปรแกรมและ plugin ที่เกี่ยวข้อง และใช้งาน Zotero
  2. สร้าง Collection สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้น
  3. สืบค้น รวบรวมผลการสืบค้น และจัดเก็บเข้าใน Zotero 
  4. จัดทำรายการอ้างอิงทั้งในเนื้อหา และท้ายเรื่องในผลงานวิชาการ 

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร  

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
การติดตั้งโปรแกรม Zotero บน Desktop และ plug in Word 
การสร้าง Folder สำหรับเก็บข้อมูลสืบค้นของตัวเองในเครื่อง
วิธีรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล 
การสร้างกลุ่มหมวดหมู่หรือหัวข้อเรื่อง (Collection) 
การนำข้อมูลเข้าสู่ Zotero  
การสืบค้น และนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์   
การนำข้อมูลเข้าด้วยตนเอง (Add Entry Manually)  
  วิธีสร้างรายการอ้างอิงใน Microsoft Word 
วิธีสร้างรายการอ้างอิงในเนื้อหา และท้ายเรื่องของเอกสารใน Microsoft Word
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร:
นางสาวสุพิน  อุดมผล
นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์
นางยุวดี  เพชระ

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail