หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อทราบถึงเครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการวิจัย 
  2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างคำค้น สามารถใช้เครื่องมือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักเงื่อนไขและรูปแบบในการค้นหาที่ถูกต้อง
  3. สามารถสร้าง search term เพื่อการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง ประหยัดเวลา 
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการได้

รูปแบบการสอน : การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์   

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
เทคนิคการสร้างคำค้น Keyword
การใช้ Boolean Operators & Truncation และ การสร้าง search Terms 
แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศ
แนะนำเครื่องมือค้นหาเฉพาะสาขา
การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา (ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี/ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
แนะนำเครื่องมือ OPAC และ One Search และการเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบการยืม-คืน, การจอง, ค่าปรับ และรายละเอียดอื่นๆ
การสืบค้นข้อมูลด้วย OPAC และ One Search การกรองผลการสืบค้น 
สรุปเนื้อหาการสอน
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

แบบทดสอบ ทักษะการสืบค้นข้อมูล

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศส่งให้ทาง E-mail และ หากประสงค์จะรับหน่วยกิจกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับหน่วยกิจกรรมที่ห้องสมุดจะจัดส่งให้ ผ่านทาง E-mail

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญาโท  นักศึกษาปริญญาเอก  อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

วิทยากร: 
นางสาวกฤติกา สุนทร   
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail