หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ 

  1. สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้สำเร็จ 
  2. ทราบขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบผลงานได้ด้วยตัวเอง 

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม 
การสร้างบัญชีผู้ใช้ (Create Account)
การส่งรายงานเข้าตรวจ (Submit Paper)  
การเรียกดูรายงานต้นฉบับ (Viewing Originality Report) 
การขอ Class ID (Request Turnitin for Students) 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร:
ยศยาดา  สิทธิวงษ์ 
สิริพร  ทิวะสิงห์


สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail