หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม รวมถึง plugin ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งาน Mendeley Desktop ได้
  2. เพื่อสร้าง Folder สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายการบรรณานุกรม
  3. เพื่อนำเข้าข้อมูลรายการบรรณานุกรม จากฐานข้อมูลออนไลน์ และจากไฟล์ที่บันทึกไว้แล้วจัดเก็บใน Mendeley Desktop 
  4. เพื่อจัดทำรายการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายเรื่องในผลงานวิชาการ
  5. เพื่อเลือกและแก้ไขรูปแบบการอ้างอิงให้ตรงกับที่ต้องการได้
  6. เพื่อบันทึกไฟล์สำหรับส่งงาน และสำหรับแก้ไขในครั้งต่อไป

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
อธิบายภาพรวมของโปรแกรม Mendeley
การลงทะเบียนเพื้่อเข้าใช้งาน Mendeley 
ติดตั้งโปรแกรม Mendeley desktop
ติดตั้ง Web Importer บน Chrome 
ติดตั้ง MS Word Plugin 
เรียนรู้การใช้งาน Mendeley Desktop
การสร้าง Folder สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายการบรรณานุกรม
การนำเข้าข้อมูลรายการบรรณานุกรม
นำเข้าข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
นำเข้าจากไฟล์ pdf (Add Files)
นำเข้าจากโฟลเดอร์  (Add Folders)
นำเข้าข้อมูลรายการบรรณานุกรมด้วยตัวเอง  (Add Entry Manually) 
การจัดทำรายการอ้างอิงใน Microsoft Word 
การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงท้ายเรื่อง
การเลือกรูปแบบการอ้างอิง (Reference style)
การแก้ไขรูปแบบการอ้างอิงให้ตรงกับที่ต้องการ 
การบันทึกไฟล์สำหรับส่งงาน และสำหรับแก้ไขในครั้งต่อไป
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร:
ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ 
ศิวนัท ศรีสุนทร

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail