หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ 

  1. ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
-ประกาศที่เกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
– ข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล Thai Journal Finder สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
-วิธีการค้นหาวารสารในฐานข้อมูล Thai Journal Finder
ได้แก่ 1.) การค้นหาโดยใช้คำค้น  2.) การค้นหาโดยใช้หัวเรื่องหรือสาขาวิชา 3.) การกรองผลลัพธ์
– ข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Index) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
– วิธีการค้นหาวารสารในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Index) 1.) การค้นหาโดยใช้ชื่อวารสาร 2.) การค้นหาโดยใช้คำค้น 
– การเปรียบเทียบการค้นหาระหว่าง Thai Journal Finder และ TCI (Thai Journal Finder) 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

แบบทดสอบ Thai Journal Finder

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศส่งให้ทาง E-mail และ หากประสงค์จะรับหน่วยกิจกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับหน่วยกิจกรรมที่ห้องสมุดจะจัดส่งให้ ผ่านทาง E-mail

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร:
ยศยาดา สิทธิวงษ์
กฤติกา สุนทร

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail