หมวดหมู่วิชา: เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ 

  1. ทราบแนวทางในการพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ 
  2. สามารถพิจารณาวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
  3. เรียนรู้แหล่งสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ 

รูปแบบการสอน :  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

เนื้อหาหลักสูตร 

เวลา 2 ชั่วโมงเนื้อหาหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม
แนวทางการเลือกวารสาร  
คู่มือ/แหล่งตรวจสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกวารสาร 
การพิจารณาเลือกวารสารจากคำสำคัญของงานวิจัย 
วารสารไทยที่ถูกทำIndex ในฐานข้อมูลนานาชาติ
การตรวจสอบค่าดัชนีผลการทบการอ้างอิง (Journal Impact Factor) และ Quartile 
ข้อควรระวังในการตีพิมพ์ในวารสาร Open Access (OA) 
ตอบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทำแบบประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: จำนวน 10-30 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร:
นางยุวดี เพชระ  
นางเยาวพร  ศานติวิวัฒน์

สถานที่อบรม: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom/Google Meet ตามLink/CODE  ที่จะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail