ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรงานประจำ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.งานด้านไอทีซัพพอร์ต 1.1 Hardware ตรวจเช็คอาการเสีย เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ ระบบ Lan 1.2 SoftWare ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมที่จำเป็นตามงานนั้นๆ ไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น … Read more

นักประชาสัมพันธ์

หลักสูตรงานประจำ นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  หน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 1. แนะนำหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร/ ภาพรวมงานสื่อสารองค์กร 1.1 งานด้านประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ การเขียนข่าว การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก 1.2 งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์/ การจัดการเสียงของลูกค้า/ … Read more

บุคลากรแลกเปลี่ยน(หลักสูตรภาษาไทย)

บุคลากรแลกเปลี่ยน ( หลักสูตรภาษาไทย ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบุคลากรแลกเปลี่ยน หลักสูตรภาษาไทย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, นักเอกสารสนเทศ, นักสารสนเทศ, ประชาสัมพันธ์ CRM, หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จริงขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างมากทั้งต่อบุคลากรเองและสำหรับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนนี้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ บุคลากรแลกเปลี่ยน สำนักหอสมุดมีหลักสูตรแลกเปลี่ยน ดังนี้ ด้านบริการและนวัตกรรมบริการ … Read more

บรรณารักษ์

หลักสูตรงานประจำ บรรณารักษ์ ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยบรรณารักษ์  งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1.1 แนะนำงานจัดหาทรัพยากร/ นโยบาย/ แหล่งงบประมาณ/ การจัดสรรงบประมาณ/ประเภททรัพยากรที่ห้องสมุดจัดหา 1.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล  ศึกษาฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งฐานประเภทเครื่องมือ การประมาณการและการจัดสรรงบประมาณ  การติดต่อกับสำนักพิมพ์ … Read more

iSchool

Ischool หลักสูตรภาคฤดูร้อน : IS KKUL การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ iSchool หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ iSchool เน้นการผสมผสานทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ โดยการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติจะเน้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสาขา iSchool เช่น การจัดการข้อมูล, Digital Content, การออกแบบสื่อสาร, การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การนำเสนอและการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นอกจากนี้ … Read more

หลักสูตรสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา ( หลักสูตร 4 เดือน ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน สำนักหอสมุดได้เปิดโอกาสที่มีค่าแก่นักศึกษาไม่เพียงแต่การเรียนรู้ทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาชีพ แต่ยังเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานในชีวิตการทำงานจริงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน จะมีกระบวนงานที่ซับซ้อนมากกว่าหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ (Project Report) และงานประจำ … Read more