บุคลากรแลกเปลี่ยน

( หลักสูตรภาษาไทย )

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบุคลากรแลกเปลี่ยน หลักสูตรภาษาไทย

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, นักเอกสารสนเทศ, นักสารสนเทศ, ประชาสัมพันธ์ CRM, หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จริงขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างมากทั้งต่อบุคลากรเองและสำหรับองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนนี้

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ บุคลากรแลกเปลี่ยน

สำนักหอสมุดมีหลักสูตรแลกเปลี่ยน ดังนี้

  • ด้านบริการและนวัตกรรมบริการ
  • ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  • ด้านนโยบายและแผน
  • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านการประชาสัมพันธ์และ CRM
  • ด้านการผลิตสื่อและการออกแบบสื่อ
  • ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
  • ด้านการจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • Maker Space