หลักสูตรงานประจำ

บรรณารักษ์

ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

1.1 แนะนำงานจัดหาทรัพยากร/ นโยบาย/ แหล่งงบประมาณ/ การจัดสรรงบประมาณ/ประเภททรัพยากรที่ห้องสมุดจัดหา

1.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล

   •  ศึกษาฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งฐานประเภทเครื่องมือ
   • การประมาณการและการจัดสรรงบประมาณ  การติดต่อกับสำนักพิมพ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดหา
   • การพิจารณาข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ การทำรายงานเพื่อเสนอ ผู้บริหารพิจารณาจัดหา
   • การดำเนินการจัดหาให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
   • การประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลที่ดำเนินการจัดหา
   • ฝึกปฏิบัติ

1.3 การจัดหาทรัพยากรประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสาร online

   • การประสานงานเพื่อได้รายชื่อที่จะจัดหา
   • การติดต่อตัวแทนจำหน่าย
   • การดำเนินการจัดหาให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
   • การดำเนินการหลังจากการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   • แจ้งผู้ใช้/ นำเข้าฐานข้อมูล/ ประชาสัมพันธ์
   • ฝึกปฏิบัติ

1.4 การจัดหาทรัพยากรประเภทหนังสือฉบับพิมพ์

   • การจัดหาหนังสือภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
   • การจัดหาหนังสือภาษาไทยให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
   • การดำเนินการหลังจากการจัดหา
   • ฝึกปฏิบัติ

1.5 การจัดหาทรัพยากรโดยการรับบริจาค/แลกเปลี่ยน

1.6 การจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ

   • วิธีการ/ หลักเกณฑ์/ แผนงานและขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ
   • ฝึกปฏิบัติ

2.1 การเตรียมตัวเล่มทรัพยากร

2.2 เรียนรู้การใช้ catalog modue walai

2.3 วิธีการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ

   • การตรวจสอบทรัพยากรจากฐานข้อมูล
   • การเติมทะเบียน/ การ key new record 
   • การให้เลขหมู่และลงรายการในระบบ 
   • การพิมพ์สัน/ ติดสัน การบันทึกข้อมูล RFID
 • การเตรียมไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเข้าระบบ 
 • การนำข้อมูลเข้าระบบ KKU IR และ TDC
 • การบริหารจัดการ KKU Archive Digital collection
 • ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OMEKA)
 • Metaverse กับงานจดหมายเหตุ 
 • โสตทัศนจดหมายเหตุ (การจัดหา/จัดเก็บ/ให้บริการ)
 • การจัดการสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การแปลงทรัพยากรจดหมายเหตุให้อยู่ในรูปดิจิทัล (Digital Preservation) : มาตรฐานสื่อดิจิทัล (ภาพถ่าย/ฟิล์ม/สิ่งพิมพ์)
 • การจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้จดหมายเหตุ (Onsite/ Online) 
 • การให้บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริการ

 • ขอบเขตหน้าที่บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย
 • การให้บริการเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย
 • แนะนำเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย

2.1. งานเคาน์เตอร์เซอร์วิสงานบริการ

   • บริการยืม คืน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคลียร์หนังสือจอง การตรวจนับสต็อก Devices และการขายของที่ระลึกรายวัน เป็นต้น
   • บริการจุดประตูด้วย ระบบ Access control
   • การจัดชั้น/ปรับปรุงห้องอ่าน/ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมห้องอ่านหนังสือ/ จัดนิทรรศการหนังสือใหม่/ การบริหารจัดการบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
   • บริการ ILL
   • บริการ CDS
   • แนะนำหนังสือที่น่าสนใจบนหน้าเว็บไซต์ ตามสถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบัน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานนักศึกษาฝึกงาน : ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ห้องสมุดเครือข่าย

การจัดการห้องสมุดคณะ

  • การบริการ รูปแบบการให้บริการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดบริการช่วยเหลือผู้ใช้ในการใช้บริการห้องสมุด
  • งานแผน สารบรรณ การเงิน การพัสดุ
  • การประชาสัมพันธ์ ( ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะทางสาขา )
  • การจัดการห้องสมุด เช่น การจัดสถานที่ การจัดเก็บ การอ่านชั้น การจัดการคอลเล็กชันทรัพยากร การสำรวจหนังสือ
  • การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย