สหกิจศึกษา

( หลักสูตร 4 เดือน )

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน

สำนักหอสมุดได้เปิดโอกาสที่มีค่าแก่นักศึกษาไม่เพียงแต่การเรียนรู้ทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาชีพ แต่ยังเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานในชีวิตการทำงานจริงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน จะมีกระบวนงานที่ซับซ้อนมากกว่าหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ (Project Report) และงานประจำ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ  เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน หรือการใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในสภาพแวดล้อมจริง  ซึ่งช่วยเตรียมพร้อมให้กับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างมีความมั่นใจ และนอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น การทำงานในทีม การสื่อสาร การจัดการเวลา และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาจะได้พัฒนาขึ้นในระหว่างการฝึกงาน และการฝึกงานที่สถานประกอบการต่างๆ เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่าย ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการหางานหรือพัฒนาอาชีพในอนาคต

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา

นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ ดังนี้


1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมวดหลักสูตรเสริมทักษะ อย่างน้อย  4 หลักสูตร เช่น

 • หลักสูตร : ทักษะการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Skill)
 • หลักสูตร : การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
 • หลักสูตร : การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
 • หลักสูตร : Library Journey: การสืบค้นข้อมูลด้วย OPAC & ONE SEARCH
 • หลักสูตร : การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)
 • หลักสูตร : การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วย โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษานานาชาติ
  (How to avoid plagiarism by Turnitin for International Student)
 • หลักสูตร : การใช้ Scopus ในการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์
 • หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพและเขียนโครงการอย่างไรให้เป็นเลิศ
 • หลักสูตร : การทำ Data Report ด้วย Google Data Studio
 • หลักสูตร : การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพด้วย Camtasia
 • หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร : การสร้างโลกเสมือนเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ METAVERSE ด้วย Spatial.io
 • หลักสูตร : สถานีออนไลน์ด้วย OBS Studio 2021 & Canva
 • หลักสูตร : การใช้ VR Headset ท่องโลกเสมือนทางดิจิตอล: Metaverse
 • หลักสูตร : การนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic เบื้องต้น
 • หลักสูตร : ออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร : การใช้ PowerPoint เพื่อการสรุปรายงานและการนำเสนอ: แอนนิเมชั่น&การจัดการคลิปวิดิโอ
 • หลักสูตร : ดิจิทัลอาร์ตกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ด้วย Canva
 • หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table in Google Sheet
 • หลักสูตร : การใช้งาน AppSheet เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับองค์กร
 • หลักสูตร : Power BI เครื่องมือ วิเคราะห์ & นำเสนอข้อมูล
 • หลักสูตร : การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • หลักสูตร : การใช้งานโปรแกรม Looker Studio (Google Data Studio)
 • หลักสูตร : การผลิตสื่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

2. กิจกรรมของสำนักหอสมุด

ครอบคุม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร กิจกรรมการอุทิศตนเพื่อสังคมร่วมกับสำนักหอสมุด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีร่วมกับสำนักหอสมุด หรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมวดหลักสูตรเฉพาะสาขา/ตำแหน่ง  อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ตำแหน่งบรรณารักษ์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  งานวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ งานคลังปัญญาสถาบัน (KKU IR & TDC)  งานจัดการสารสนเทศ คลัง ข้อมูล และหอสมุดหมายเหตุ งานจัดการ Special collection งานบริการพื้นฐานห้องสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง วิจัยและนวัตกรรม งานจัดการพื้นที่บริการและจัดการข้อมูลบริการ งานห้องสมุดเครือข่ายคณะ งานวางแผนและประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงงาน (Project) รวมถึงการชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง การสอนการใช้งานระบบหรือนวัตกรรมบริการที่พัฒนาแก่บุคลากร  การช่วยทำคู่มือระบบหรือคู่มือการใช้บริการระบบที่พัฒนาเป็นต้น

ตำแหน่งนักสารสนเทศ  

ลักษณะงานที่ฝึกปฏิบัติคือ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลองค์กร งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ งานช่วยตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลสู่คลังข้อมูล ฐานข้อมูล หรือเว็บไซต์ งานช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย งานศึกษา วิเคราะห์ด้านการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานวางแผนและประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงงาน (Project) รวมถึงการชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง การสอนการใช้งานระบบที่พัฒนาแก่บุคลากร  การทำคู่มือระบบหรือคู่มือการใช้บริการระบบที่พัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ฝึกปฏิบัติคือ การจัดหา จัดทำ และการคัดเลือกหนังสือ เอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะหรือลักษณะเฉพาะเข้าห้องสมุดหรือเพื่อบริการสังคม จัดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่ผู้พิการ การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ การจัดทำคู่มือการศึกษา ค้นคว้า และแนะแนวการอ่าน การจัดบริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ฯ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมในภาคีเครือข่ายของสำนักหอสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานวางแผนและประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงงาน (Project) รวมถึงการชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง การสอนการใช้งานนวัตกรรมบริการที่พัฒนาให้แก่บุคลากร  การทำคู่มือระบบหรือคู่มือการใช้บริการระบบที่พัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุด การศึกษา วิเคราะห์งานการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์  การพัฒนาเว็บไซต์หรือคลังข้อมูลสถาบัน ไอทีซัพพอร์ต งานวางแผนและประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงงาน (Project) รวมถึงการชี้แจ้ง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง การสอนการใช้งานระบบที่พัฒนาแก่บุคลากร  การทำคู่มือระบบหรือคู่มือการใช้บริการระบบที่พัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ งานประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าว การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก งานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การจัดการเสียงของลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน  Branding & Marketing การจัดทำของที่ระลึก การสำรวจอัตลักษณ์ และการทำ Content Marketing งานวางแผนและประสานงานกับพนักงานที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงงาน (Project) รวมถึงการชี้แจ้ง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง การสอนการใช้งานนวัตกรรมบริการที่พัฒนาให้แก่บุคลากร  การทำคู่มือระบบหรือคู่มือการใช้บริการระบบที่พัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :  ยกเว้นการฝึกงานเฉพาะด้าน อาทิ ด้านจดหมายเหตุ

4. การพัฒนาโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้น (ลักษณะโครงงาน)

 4.1 โครงงานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักหอสมุดหรือนวัตกรรมบริการต่างๆ 

4.2 โครงงานพัฒนาตามแผนงานกิจกรรมในโครงการยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด

4.3 โครงงานที่ช่วยแก้ปัญหาการทำงานให้กับสำนักหอสมุด

4.4 อื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. การนิเทศสหกิจศึกษา

สถานศึกษาเข้านิเทศงานนักศึกษาได้จำนวน 1-2  ครั้ง และสามารถเลือกได้ทั้งแบบออนไซต์ หรือ แบบออนไลน์

6.การนำเสนอโครงงาน (Project)

6.1 รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงานกำหนดตามเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

6.2 การนำเสนอผลงานภายใน  1 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน 

6.3 ก่อนนำเสนอผลงานจัดส่งรายงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

6.4 นำเสนอผลงานต่อ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันอื่น และคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6.5 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขผลงานและรายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนำส่งพนักงานที่ปรึกษา และนำส่งประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7.การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสำนักหอสมุด

7.1 พนักงานที่ปรึกษาประเมินโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละสถาบัน

7.2 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรวจสอบและประเมินเนื้อหารายงานก่อนลงนามอนุญาตให้เผยแพร่

8.ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงาน

8.1  นักศึกษาประเมินผลการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสำนักหอสมุด

8.1  อาจารย์นิเทศงานประเมินผลการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสำนักหอสมุด

9.สรุปและส่งรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยงานสรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการฝึกงาน และหนังสือรับรองต่างๆ ดังนี้

9.1  เอกสารประเมินโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานการปฏิบัติงานนักศึกษา

9.2  หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9.3  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานหรือการปฏิบัติงาน (แจ้งความจำนงค์)

9.4  หนังสือยินยอมให้เผยแพร่โครงงานต่อสาธารณะ

10. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 สรุปและรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายไตรมาสต่อผู้บังคับบัญชาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น