Humanbook: ศิลปะการถ่ายภาพ: ความสุข พัฒนาการ และการสื่อความหมาย

Human Book : รศ.ดร.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ศิลปะการถ่ายภาพ: ความสุข พัฒนาการ และการสื่อความหม แนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้น เครื่องมือ การเชื่อมโยงความรู้สึกกับความหมายของสิ่งที่ต้องการสื่อสาร…ใครๆก็สร้างภาพดีๆได้… ยืมแบบ Online กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ จองใช้งาน ยืมแบบ On site กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ … Read more

Humanbook: การหลีกเลี่ยงการคัดลอกงานเขียน (How to not plagiarism)

Human Book : รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี การหลีกเลี่ยงการคัดลอกงานเขียน (How to not plagiarism) จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การคัดลอกเพื่อการอ้างอิง ทำอย่างไรจะให้งานวิชาการ งานสร้างสรรค์มีคุณค่า ไม่ละเมิดในผลงานของผู้อื่น… ยืมแบบ Online กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ จองใช้งาน … Read more

Humanbook: Life skill

Human Book list : Life Skill Human Book : คมกฤช ฤทธิ์ขจร ซิ่นตีนคำ คำอธิบาย : คุณค่าและภูมิปัญญาแห่งการอนุรักษ์ศิลปะและความเป็นมาจากผ้าโบราณ… ยืมแบบ On site Video Human Book … Read more

Humanbook: Academic skill

Human Book list : Academic Skill Human Book : ธีรยุทธ บาลชน เทคนิคการออกแบบกราฟฟิคในยุค 5G รวมเทคนิคดีๆ เล่าสู่กันฟัง… ยืมแบบ Online ยืมแบบ On site … Read more

Humanbook: พิธีกรจำเป็น

Human Book : ชุตินันท์ พันธ์จรุง พิธีกรจำเป็น การจัดการกับความตื่นเต้น การจัดการกับข้อมูลที่หลากหลายสรุปให้เป็นสคริปพิธีกรที่สามารถพูดได้บนเวที และการจัดการกับบุคลิกภาพ. ยืมแบบ Online กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ จองใช้งาน ยืมแบบ On site กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ จองใช้งาน อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker … Read more

สืบสาน “จักสานไทย” ไปไกลระดับโลก

Special Human Book สืบสาน “จักสานไทย” ไปไกลระดับโลก ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker จิรวัฒน์ มหาสาร เจ้าของแบรนด์ CHAKSARN เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากต้นกก แบรนด์ไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก

ศาสตร์พลังเบอร์มงคลกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข

Special Human Book เล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker ริญภาอร อินทรพานิช

เล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์

Special Human Book เล่าขำ ๆ คำผญา กับครูคณิตศาสตร์ ดูคลิปย้อนหลัง Watch Video อาจารย์/วิทยากร Lecturer/Speaker สิทธิชาติ ไชยศาสตร์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น