Human Book : รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี

การหลีกเลี่ยงการคัดลอกงานเขียน (How to not plagiarism)

จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การคัดลอกเพื่อการอ้างอิง ทำอย่างไรจะให้งานวิชาการ งานสร้างสรรค์มีคุณค่า ไม่ละเมิดในผลงานของผู้อื่น...

Play Video

ยืมแบบ Online

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

ยืมแบบ On site

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี