Human Book : รศ.ดร.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

ศิลปะการถ่ายภาพ: ความสุข พัฒนาการ และการสื่อความหม

แนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้น เครื่องมือ การเชื่อมโยงความรู้สึกกับความหมายของสิ่งที่ต้องการสื่อสาร...ใครๆก็สร้างภาพดีๆได้...

Play Video

ยืมแบบ Online

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

ยืมแบบ On site

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

รศ.ดร.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย