ผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบ รศ. ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป