IT Learning Program Season 2 :

การใช้ chatgpt, bard, bing, alisa chatbot เพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

แบบทดสอบหลังเรียน:
หากคุณได้คะแนน 60% (3/5) ขึ้นไประบบจะส่งเกียรติบัตรไปที่ E-mail ที่ระบุไว้อัตโนมัติ

เปรียบเทียบ Chat bot AI

การสร้างรูปภาพด้วย AI

ข้อพึงตระหนักในการใช้ Generative AI

อาจารย์/วิทยากร

Lecturer/Speaker

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น