การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National … Read more

นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition

นิทรรศการเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น : KKU Metaverse Exhibition รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) รายละเอียดข้อมูล เจ้าของผลงาน วันชาติ ภูมี ปริญญา จันทา สุพิชญา … Read more

การสำรวจความต้องการใช้หนังสือมีชีวิต (Human book) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสำรวจความต้องการใช้หนังสือมีชีวิต (Human book) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท : โครงงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ  รายละเอียดข้อมูล เจ้าของผลงาน นางสาวอารีรัตน์ อุบลรัตน์ นางสาววิฑิตตา … Read more

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านมุมมองมิติใหม่ ด้วย Metaverse

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมดีเด่น โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ ระดับวิทยาเขต ปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดข้อมูล เจ้าของผลงาน ยศยาดา สิทธิวงษ์ … Read more