Turnitin

1. เข้าไปที่ library.kku.ac.th 2. คลิกเลือกที่ไอคอน Turnitin คลิกเลือกคำว่า Creat account เลือกไปที่ Student นำ Class ID ที่ห้องสมุดออกให้มากรอกลงช่องนี้ และกรอกชื่อ-สกุล อีเมลล์ และ Password ให้เรียบร้อย คลิก I’m not a robot แล้วคลิกที่I Agree-Create Profile ทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย คลิก Verify หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ดังนี้

การ Raed/save/print/Download

8. คลิก ดูผลการตรวจ 9. ที่มุมขวาของเอกสารจะแสดงถึงเปอร์เว็นความซ้ำซ้อน 10. คลิกไอคอน download แล้วเลือก Current View หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วให้กด Print/Save ผลการตรวจ

การ Raed/save/print/Download

8. คลิก ดูผลการตรวจ 9. ที่มุมขวาของเอกสารจะแสดงถึงเปอร์เว็นความซ้ำซ้อน 10. คลิกไอคอน download แล้วเลือก Current View หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วให้กด Print/Save ผลการตรวจ

ประเภทของการ Plagiarism

ความหมายตามราชบัณฑิตสถาน บัญญัติไว้ 2 คํา คือ สาขาวรรณกรรม หมายถึง “การโจรกรรมทางวรรณกรรม” สาขานิติศาสตร์  หมายถึง “การลอกเลียนวรรณกรรม” ความหมายตามราชบัณฑิตสถาน บัญญัติไว้ 2 คํา คือ สาขาวรรณกรรม หมายถึง “การโจรกรรมทางวรรณกรรม” สาขานิติศาสตร์  หมายถึง “การลอกเลียนวรรณกรรม” ประเภทของการ Plagiarism  ชนิดไม่มีการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล 1.1นักเขียนเงา (Ghost Writer) ผู้เขียนจะคัดลอกผลงานของผู้อื่นชนิด ต่อคํา ประโยคต่อประโยค โดยไม่ได้มีการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึง ส่วนใดให้แตกต่างจากต้นฉบับ และแอบอ้างว่าเป็นผลงาน ของตนเอง  1.2 นักคัดลอก หมายถึง ผู้เขียนจะคัดลอกเฉพาะบางส่วนทีเป็นสาระ สําคัญจากแหล่งข้อมูลเดียว โดยมิได้มีการแก้ไขเปลียนแปลงถ้อยคํา ของต้นฉบับเดิม  1.3 นักผสม/รวมมิตร นักเขียนพยายามหลีกเลียงการโจรกรรม วรรณกรรมด้วยการคัดลอกข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งทีแตกต่างกัน จากนันปรับแต่งประโยคให้สอดคล้อง ไม่สะดุด แต่ยังอิงตามถ้อยคํา ต้นฉบับไว้มากทีสุด 1.4 ปลอมแปลงไม่แนบเนียน ผู้เขียนยังคงคัดลอกในส่วนทีสําคัญของ ต้นฉบับอยู่ แต่ได้แก้ไขคีย์เวิร์ดหรือถ้อยคํา … Read more