ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการของสำนักหอสมุด แนวทางการดำเนินงาน Green Library รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 45 คน ทั้งนี้ ดร.มงคล ทะกอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แสดงความชื่นชมสำนักหอสมุดที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการ transform ห้องสมุดไปเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต