สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าพบ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัว และรับมอบแนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น