สำนักหอสมุดร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

สำนักหอสมุดร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณาจารย์และนักศึกษาประดับปริญาตรีหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกฝนงานระยะ สั้น (Traineeships) จำนวน 15 คน โดยมีระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 16 มิถุนายน 2566