สำนักหอสมุด มข. ให้การต้อนรับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ได้แสดงความชื่มชมต่อความสำเร็จในการพัฒนาของสำนักหอสมุดเพื่อก้าวไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning Center for All) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ นำพาสังคมไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) ต่อไป