ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  ในหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3 พบกับ  7 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงินให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  หลักสูตรนี้ได้รับหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการอบรม)

  1. EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/583
  2. EP2 : เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ วันที่ 19 มกราคม 2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/584 
  3. EP3 : How to: เกษียณเร็ว เกษียณรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/585
  4. EP4 : จากร้อยถึงล้าน: ออมอย่างไรให้ถึงเป้า  วิทยากรโดย ผศ.วิไลพร ไพศาล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ในวันที่  16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/586 
  5. EP5 : โอกาสและแนวทางการทำธุรกิจในโลก metaverse วิทยากรโดย อ.ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ในวันที่  20 เม.ย.2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/587
  6. EP6 : ใช้บัตรเครดิตอย่างไรได้กำไรสูงสุด วิทยากรโดย ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่  18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/588
  7. EP7 : พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงิน True or False  วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา และผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  22 มิถุนายน 2566 5 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/589 

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาได้รับหน่วยกิจกรรมด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง  และได้รับเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร