สำนักหอสมุด“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566


“สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์)
สำนักหอสมุด จัด “สัมมนาถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตาม OKR/KRL” เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สู่บุคลากรสำนักหอสมุด ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดเลย โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ OKR/KRL” ประจำปีงบประมาณ 2566

จากนั้นเป็นการระดมสมองประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องเสาหลักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น People / Ecological / Spiritual โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานในการระดมสมอง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงสู่บุคลากรทุกคน เพื่อการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการดำเนินการสู่เป้าหมายของผู้บริหารและบุคลากร และ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำไปสู่บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร

และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอผลการระดมสมองของกลุ่มงานบริการ งานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ งานบริหารและอำนวยการ งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, RefLib, CFT-LP, CFT-LP (Human Book), CFT-HRD, CFT-KM, CFT-Best Place to Work, ทีม PDPA, โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และในช่วงบ่ายศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพข่าวเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469118968644519&type=3