ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน และผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน รวมจำนวน 8 คน

การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการต่อยอดในโอกาสที่ทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของห้องสมุดร่วมกัน

ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ที่สนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายของสำนักหอสมุด มข.ที่ สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ที่สนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายของสำนักหอสมุด มข.ที่ สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่