ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) หนึ่งองค์ความรู้สำคัญในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6
โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมจัดงาน โดยรับผิดชอบดำเนินรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องที่ 8 ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Metaverse and future library
โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โดยมีคณะผู้บบริหารและตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอหัวข้อต่างๆดังนี้

 1. อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Metaverse and future library
  โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Staff-less libraryโดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ e-Libraryโดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ VLC (Virtual Learning Communities)
  โดย ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Staff-less libraryโดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ e-Libraryโดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ VLC (Virtual Learning Communities)
  โดย ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  หลังจากอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้มีจุดเชื่อมระหว่างการเป็นห้องสมุดดิจิทัลร่วมกันนั่นคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ดั่งวิสัยทัศน์ของทั้ง 3 ห้องสมุดที่จะเป็นได้แก่
  “Learning Center” “Learning Portal” and “Learning Park”ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นห้องสมุดดิจิทัลนี้เป็นครั้งแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมสร้างพลังเพื่อแผ่นดินต่อไป