สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมทีมบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all ในโอกาสการประชุมหารือความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “UNITWIN Cooperation Programme for Quality Teacher Education” โดยการสนับสนุนของจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Korea National University of Education (KNUE) ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด ในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่